Home

Bureau voor advies en onderzoek op het gebied van financiën bij gemeenten, provincies en waterschappen.
Het blijven uitdagende jaren op het gebied van de overheidsfinanciën. De middelen zijn altijd schaars en de verwachtingen van burgers hoog. Ook in een groeiende economie is een goede verdeling van de schaarse middelen essentieel voor het behoud van draagvlak.
De recente overheveling van taken van het Rijk naar de mede-overheden ging gepaard met een nieuwe, vaak lastige, verdeling van bestaande geldstromen. Dit vraagt om heldere en breed gedragen verdeelmodellen voor de geldstromen tussen overheden.
In afwachting van de vernieuwing van de Financiële Verhoudingwet, inclusief de omvang van  het gemeentelijk belastinggebied, zal op d
e korte termijn de focus moeten liggen op het verbeteren van de verdeelmodellen op het terrein van de decentralisaties. Vooral de ontwikkelingen op het gebied van de Jeugdhulp geven aan dat er nog geen stabiele situatie bestaat.


  
Ferry Knaack AdviesVV (Verdeel Verstandig) is specialist in advies en onderzoek op het gebied van:

- de verdeling van middelen tussen het Rijk en mede-overheden, zoals het Gemeentefonds, Provinciefonds, het objectieve verdeelmodel Wmo en de drie decentralisaties

- financiële aspecten van gemeentelijke herindeling en grenscorrecties

- verrekeningen tussen overheden, bij gemeentelijke herindelingen, splitsen van gemeenten, grenscorrecties en gemeentelijke samenwerkingsvormen. ,
  
  

  

  

 

 


 

 

 

Actueel


Veel aandacht voor de te krappe gemeentelijke budgetten Jeugdhulp.

In veel publicaties en onderzoeken wordt de laatste tijd  de noodklok geluid over tekort schietende budgetten in de Jeugdhulp. In de focus op gemeenten met stevige financiële tekorten en zelfs dreigende stopzetting van inkoop van bepaalde vormen van hulp wordt amper aandacht besteed aan de vraag wat de invloed van het objectieve verdeelmodel Jeugd hierbij is. Er is nu meer cijfermateriaal over de werkelijke kosten sinds 2015, zodat een eerste herijking van het model mogelijk wordt en wellicht tot een wat andere verdeling van de het macrobudget kan leiden.


Verkiezingen na de gemeentelijke herindeling in Noordwest Friesland.  


De nieuwe gemeenten Leeuwarden, Sùdwest-Fryslân en Waadhoeke bereiden zich voor op de verkiezingen van de nieuwe raden in november. In middels zijn de begrotingen 2018 opgesteld en is de informatie hierover uitgewisseld. Vaststelling voor Leeuwarden en Sùdwest-Fryslân vindt plaats door de oude gemeenteraden in 2017 terwijl in Waadhoeke de nieuwe raad begin 2018 besluit tot vaststelling


 
Publicaties en onderzoeken gemeentefonds en herindeling

Rapport onderzoek Vast Bedrag Gemeentefonds openbaar.

De minister van Binnenlandse Zaken heeft een onderzoek van Ape naar het vaste bedrag bij herindeling openbaar gemaakt. Het onderzoek levert geen nieuwe inzichten over de werkelijke betekenis van deze maatstaf bij herindeling. Het grootste probleem blijft het gevoel bij bestuurders, dat het niet klopt, dat bij herindeling van n gemeenten het vaste bedrag met n-1 afneemt. Zoals ik in het onderstaande onderzoek en artikel in Mejudice heb aangetoond, is er uit kostenoogpunt geen reden voor dit standpunt. De minister kondigt verder onderzoek aan, met name over de rol van samenwerkingsverbanden in relatie tot het vaste bedrag. Dit zal de situatie rond de herindeling niet echt raken. Om de huidige benadering, die een erg hoog " houden wat je hebt" karakter heeft - bij het Rijk het systeem verdedigen, bij gemeenten vooral de huidige geldstromen proberen zeker te stellen -  naar een wat toekomst gerichtere aanpak om te buigen, ben ik een onderzoek gestart. Hierin wordt binnen de huidige kaders van het gemeentefonds een lijn ontwikkeld om grotere herindelingen te kunnen ondersteunen/stimuleren. Er wordt hierbij ook een relatie gelegd met de bestuurlijke aspecten die bij grotere herindelingen aan de orde komen.

 

Koudwatervrees voor lagere Algemene Uitkering bij herindeling.

De discussie rond het verlies van het vaste bedrag in de Algemene Uitkering bij herindeling is gebaseerd op koudwatervrees, zo blijkt uit onderzoek door Ferry Knaack AdviesVV. Analyse van 20 herindelingsscans wijst uit dat het totale verlies aan inkomsten gemiddeld 2% is. Hiervan is 90% het gevolg van het n-1 x  verlies van het vaste bedrag. Dit verlies wordt echter meer dan gecompenseerd door lagere bestuurskosten blijkt uit onderzoek bij 38 gemeenten. Een verruiming van de tijdelijke maatstaf herindeling kan een goede stimulans zijn voor intensivering van de herindeling, zoals minister Plasterk voor ogen staat. Het onderzoek dat ik heb uitgevoerd is te vinden via de onderstaande link. 

 

Op basis van dit onderzoek is het volgende artikel verschenen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Deze website is het laatst bijgewerkt op 10 oktober 2017drs. Ferry Knaack  |  0592  86 70 25  |  06 21 28 61 75


52749 bezoekers (71427 hits) sinds 9-3-2010