Nieuwsarchief


De deur blijft dicht voor volledige herijking subcluster VHROSV.

Bij de begrotingsbehandeling BZK op 30 november in de Tweede Kamer is door de VVD en de PvdA een motie ingediend om de laatste 1/3 van de herijking van het subcluster VHROSV  mee te nemen bij de verdere studie naar het gemeentefonds. Dus weer een studie naar iets dat in zeker 3 studies is vastgesteld:
gemeenten met een groot grondgebied maken meer kosten voor dit subcluster dan ze via het gemeentefonds vergoed krijgen. 
Zo wordt dit dossier weer voor de bulldozer gegooid en houdt het front van de grootste gemeenten de coalitie in hun greep.
De motie van het CDA om de herijking direct volledig door te voeren heeft het bij de stemmingen niet gehaald, alle inzet van een grote groep gemeenten ten spijt.


Gemeenten richten zich tot de Tweede Kamer over laatste tranche herijking subcluster VHROSV.
In de aanloop naar de begrotingsbehandeling BZK eind november in de Tweede Kamer zijn er meerdere gemeenten en groepen gemeenten die de Kamer vragen niet in te stemmen het besluit van de minister van 8 juli 2016. Zij pleiten voor onverkorte uitvoering van de herijking zoals ook in de motie van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten, die op het laatste VNG congres is aangenomen, gevraagd wordt.Minister ontziet grote steden bij besluit over subcluster VHROSV.
Het besluit over het laatste onderdeel van het groot onderhoud gemeentefonds, het subcluster VHROSV nadat er een verdiepingsonderzoek is uitgevoerd, is in een brief van 8 juli 2016 door de minister van BZK bekend gemaakt. Ondanks de uitkomsten van het verdiepingsonderzoek en het advies van de Rfv heeft de minister de wijziging van het subcluster niet doorgevoerd zoals voorgesteld. Na de 33% in 2016 wordt ook in 2017 maar een derde van de voorgestelde wijziging doorgevoerd.
In zijn motivering wijst de minister naast een aantal technische discussie punten, nadrukkelijk op de stemverhouding op het VNG congres bij een motie over dit subcluster (een heel verdeelde gemeentewereld) en de komende herziening van de gemeentelijke financiële verhoudingen. 
Zo raken we wel steeds verder verwijderd van een objectieve kostengeoriënteerde verdeling van € 15 miljard gemeentefondsmiddelen.  

 

AEF onderzoek cluster VHROSV van het gemeentefonds bevestigt eerdere conclusies.

Het verdiepingsonderzoek van AEF naar de uitkomsten van het Cebeon rapportage groot onderhoud cluster VHROSV Gemeentefonds bevestigt de toen getrokken conclusies. De herverdeeleffecten  van grotere verstedelijkte gemeenten naar kleinere uitgestrekte gemeenten. De adviesaanvraag van minister Plasterk aan de VNG en Rfv geeft aan dat het ministerie de aanbevelingen van AEF niet voluit onderschrijft en overneemt. Ferry Knaack  AdviesVV Blijft bij die dossier als adviseur betrokken.


Gemeentelijke herindeling Noordwest Friesland.

Op 12 en 16 november 2015 hebben de gemeenteraden van Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Súdwest-Fryslân, Littenseradiel, het Bildt, Franekeradeel en Menameradiel ingestemd met het besluit tot herindeling. Dit zal leiden tot 3 nieuwe gemeenten en de splitsing van de gemeente Littenseradiel over de gemeenten Súdwest-Fryslân circa 51%, Leeuwarden circa 32%, en de nieuw te vormen gemeente Westergo circa 17%. Ferry Knaack AdviesVV leidt de Werkgroep Financiën voor deze splitsing van Littenseradiel.

Het kabinet heeft met deze plannen ingestemd en het wetsontwerp naar de Tweede Kamer gezonden.

 Septembercirculaire 2015 komt gemeenten met zorginstellingen en studentensteden verder tegemoet in verband met invoering BAG.
De nadere uitwerking van de toezeggingen van minister Plasterk over de verzachting van de gevolgen van de BAG voor deze specifieke gemeenten is nu verder uitgewerkt. In overleg met de meest getroffen gemeenten en het CBS is een reparatietraject tot stand gekomen. Voor de uitwerking zie paragraaf 2.4.2 van de septembercirculaire. Met deze laatste aanpassingen kan de actie "Invoering BAG, wie betaalt het gelag" waarbij Ferry Knaack AdviesVV vanaf de start als adviseur betrokken was, terugzien op een aantal stevige resultaten.

Decembercirculaire 2014: € 28 miljoen in 3 jaar voor gemeenten met kazernes en gevangenissen.
 In de decembercirculaire is de toezegging van minister Plasterk uit het Algemeen Overleg van september 2014, over de compensatie van de gemeenten met kazernes en gevangenissen, uitgewerkt. Deze gemeenten krijgen, verdeelt over 3 jaar, ruim € 28 miljoen aan compensatie. In 2015 het eerste jaar ruim € 14 miljoen, in 2016 € 9,4 miljoen en € 4,7 miljoen. Deze regeling verzacht de overgang naar de structurele situatie, waarin de wooneenheden van kazernes en gevangenissen niet meer in de maatstaf wooneenheden van de Algemene Uitkering opgenomen zijn.
De rapporten van het SCP en Cebeon over het Objectief Verdeelmodel Jeugdhulp zijn onlangs gepubliceerd. De decembercirculaire geeft de gemeenten geen inzicht in de onderliggende eenheden en de uitkomsten voor 2015 en volgende jaren. De geschiedenis van het wachten op cijfers door de gemeenten, die we kennen van het objectieve verdeelmodel 2015 Wmo, herhaalt zich.
 

BAG gemeenten tegemoet gekomen door minister Plasterk.
In het Algemeen Overleg van september over het groot onderhoud van het Gemeentefonds heeft minister Plasterk de BAG gemeenten toezeggingen gedaan. Er komt een extra overgangstraject voor de gemeenten met kazernes en gevangenissen. Ook wordt in de tweede tranche van het groot onderhoud extra aandacht besteed aan de problematiek rond de studentenflats en de intramurale instellingen. De uitwerking van het eerste punt wordt in de decembercirculaire 2014 duidelijk.

Middelgrote gemeenten dreigen kopje onder te gaan door stapeling van kortingen en onredelijke verdeelmodellen.
Een 20-tal middelgrote gemeenten heeft de krachten gebundeld om hun nadelige positie door de stapeling van kortingen op het Gemeentefonds en de onredelijke uitkomsten van de verdeelmodellen bij de decentralisaties onder de aandacht van de Tweede Kamer te brengen. Ferry Knaack AdviesVV is vanaf het begin als adviseur betrokken bij dit traject.  

 Brief_nadeelgemeenten_vaste_Kamercommissies

 

 
Wmo model 2015 staat stevig ter discussie.
Het objectieve verdeelmodel voor de Wmo 2015, dat ingaande 2016 de middelen voor dit onderdeel van de drie decentralisaties zal gaan verdelen, geeft aanleiding tot veel vragen en discussies. Dit heeft  bij de Algemene Beschouwingen over de Rijksbegroting 2015 geleid tot een motie van de Christen Unie om het model aan een nader onderzoek te onderwerpen. De grote verschillen tussen de historische budgetten en de uitkomsten van het model kunnen niet goed verklaard worden. Het feit dat de gebruikte cijfers om tot de huidige uitkomsten te komen niet beschikbaar zijn gesteld door het ministerie van BZK, belemmert een goede analyse van de uitkomsten. De adviezen van de VNG en de Rfv worden in de loop van oktober verwacht.  Gemeenten zoeken, soms in samenwerkingscombinaties, naar helderheid over de werking van het model en proberen de effecten op hun budgetten te doorgronden. Ferry Knaack AdviesVV is hier bij betrokken.
 

BAG gemeenten tegemoet gekomen door minister Plasterk
In het Algemeen Overleg van september over het groot onderhoud van het Gemeentefonds heeft minister Plasterk de BAG gemeenten toezeggingen gedaan. Er komt een extra overgangstraject voor de gemeenten met kazernes en gevangenissen. Ook wordt in de tweede tranche van het groot onderhoud extra aandacht besteed aan de problematiek rond de studentenflats en de intramurale instellingen. De uitwerking van het eerste punt wordt in de decembercirculaire 2014 duidelijk.

 

Standpunt van het kabinet over de herijking Gemeentefonds biedt geen nieuwe gezichtspunten.
Nu de brief van het kabinet over de herijking/groot onderhoud van het gemeentefonds uit is, blijkt er sinds de publicatie van de eerste uitkomsten weinig veranderd. De kritische kanttekeningen van Rfv en VNG hebben niet tot substantiële inhoudelijke aanpassingen geleid. De herverdeling van de randen van het land naar het centrum en het westen blijft een opvallende beweging. Ook de BAG gemeenten krijgen geen verdere tegemoetkoming. Geen vergoeding meer voor de bijzondere woongebouwen zoals gevangenissen en kazernes. Dit is extra wrang voor gemeenten die nu gesloten gevangenissen en kazernes heropenen om de toestroom van asielzoekers op te vangen. Enerzijds de helpende hand bieden, anderzijds gestraft worden door een korting op de Algemene Uitkering door een wijziging in de registratie van woonruimten. Ook het verdelen van de bijzondere wooneenheden (voornamelijk studentenflats) op basis van een niet uniforme registratie blijft ondanks de stevige kritiek in stand. De geactualiseerde cijfers voor 2015 zijn in de meicirculaire 2014 opgenomen.

  CPB waarschuwt voor risico's van herverdeeleffecten.

In deze notitie over de kansen en risico's bij de grote decentralisaties wijst het CPB op de financiële problemen, die kunnen ontstaan door de cumulatie van herverdeeleffecten bij de nieuwe verdeling van de middelen naar gemeenten en generieke kortingen op het Gemeentefonds. Vooral kleinere gemeenten kunnen hierdoor in de problemen komen. Uit de kabinetsreactie wordt duidelijk dat echt inzicht in de uitkomsten van de verdeelmodellen pas in de meicirculaire 2014 komt.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 


drs. Ferry Knaack  |  0592  86 70 25  |  06 21 28 61 75


72831 bezoekers (105966 hits) sinds 9-3-2010