Home

Bureau voor advies en onderzoek op het gebied van financiën en bedrijfsvoering bij gemeenten, provincies, waterschappen en andere non-profit organisaties.
Het zijn uitdagende jaren op het gebied van de overheidsfinanciën. De middelen blijven schaars en de verwachtingspatronen van de burgers hoog. Dan is een goede verdeling van de schaarse middelen essentieel voor het behoud van draagvlak.
Ook de verdere overheveling van taken van het Rijk naar de mede-overheden gaat gepaard met een nieuwe, vaak lastige, verdeling van bestaande geldstromen.
Dit vraagt om heldere en breed gedragen verdeelmodellen.   

  
Ferry Knaack Advies VV (Verdeel Verstandig) is specialist in advies en onderzoek op het gebied van:

- de verdeling van middelen tussen het Rijk en mede-overheden, zoals het Gemeentefonds, Provinciefonds, het objectieve verdeelmodel Wmo en de drie decentralisaties

- financiële aspecten van gemeentelijke herindeling en grenscorrecties

- verrekeningen tussen overheden, bij gemeentelijke herindelingen, splitsen van gemeenten, grenscorrecties en gemeentelijke samenwerkingsvormen.

- kostenverdelingen en de kostentoerekening binnen overheidsorganisaties, zoals de verdeling van overhead, kostprijs- en tariefsberekeningen.
 
  
  

  

  

 

 


 

 

 

Actueel

 

Minister ontziet grote steden bij besluit over subcluster VHROSV.

Het besluit over het laatste onderdeel van het groot onderhoud gemeentefonds, het subcluster VHROSV nadat er een verdiepingsonderzoek is uitgevoerd, is in een brief van 8 juli 2016 door de minister van BZK bekend gemaakt. Ondanks de uitkomsten van het verdiepingsonderzoek en het advies van de Rfv heeft de minister de wijziging van het subcluster niet doorgevoerd zoals voorgesteld. Na de 33% in 2016 wordt ook in 2017 maar een derde van de voorgestelde wijziging doorgevoerd.
In zijn motivering wijst de minister naast een aantal technische discussie punten, nadrukkelijk op de stemverhouding op het VNG congres bij een motie over dit subcluster (een heel verdeelde gemeentewereld) en de komende herziening van de gemeentelijke financiële verhoudingen.
Zo raken we wel steeds verder verwijderd van een objectieve kostengeoriënteerde verdeling van € 15 miljard gemeentefondsmiddelen.  


 

AEF onderzoek cluster VHROSV van het gemeentefonds bevestigt eerdere conclusies Cebeon.

Het verdiepingsonderzoek van AEF naar de uitkomsten van het Cebeon rapportage groot onderhoud cluster VHROSV Gemeentefonds bevestigt de toen getrokken conclusies. De herverdeeleffecten  van grotere verstedelijkte gemeenten naar kleinere uitgestrekte gemeenten. De adviesaanvraag van minister Plasterk aan de VNG en Rfv geeft aan dat het ministerie de aanbevelingen van AEF niet voluit onderschrijft en overneemt. Aan de discussie hierover zal Ferry Knaack  AdviesVV zijn inbreng leveren.


Middelgrote gemeenten dreigen kopje onder te gaan door stapeling van kortingen en onredelijke verdeelmodellen.

 

Een 20-tal middelgrote gemeenten heeft de krachten gebundeld om hun nadelige positie door de stapeling van kortingen op het Gemeentefonds en de onredelijke uitkomsten van de verdeelmodellen bij de decentralisaties onder de aandacht van de Tweede Kamer te brengen. Ferry Knaack AdviesVV is vanaf het begin als adviseur betrokken bij dit traject.  

 

 
  
 

Gemeentelijke herindeling Noordwest Friesland.

Op 12 en 16 november 2015 hebben de gemeenteraden van Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Súdwest-Fryslân, Littenseradiel, het Bildt, Franekeradeel en Menameradiel ingestemd met het besluit tot herindeling. Dit zal leiden tot 3 nieuwe gemeenten en de splitsing van de gemeente Littenseradiel over de gemeenten Súdwest-Fryslân circa 51%, Leeuwarden circa 32%, en de nieuw te vormen gemeente Westergo circa 17%. Ferry Knaack AdviesVV leidt de Werkgroep Financiën voor deze splitsing van Littenseradiel.

 

 
 
Septembercirculaire 2015 komt gemeenten met zorginstellingen en studentensteden verder tegemoet in verband met invoering BAG.

De nadere uitwerking van de toezeggingen van minister Plasterk over de verzachting van de gevolgen van de BAG voor deze specifieke gemeenten is nu verder uitgewerkt. In overleg met de meest getroffen gemeenten en het CBS is een reparatietraject tot stand gekomen. Voor de uitwerking zie paragraaf 2.4.2 van de septembercirculaire. Met deze laatste aanpassingen kan de actie "Invoering BAG, wie betaalt het gelag" waarbij Ferry Knaack AdviesVV vanaf de start als adviseur betrokken was, terugzien op een aantal stevige resultaten.
 

Decembercirculaire 2014: € 28 miljoen in 3 jaar voor gemeenten met kazernes en gevangenissen.
 
In de decembercirculaire is de toezegging van minister Plasterk uit het Algemeen Overleg van september 2014, over de compensatie van de gemeenten met kazernes en gevangenissen, uitgewerkt. Deze gemeenten krijgen, verdeelt over 3 jaar, ruim € 28 miljoen aan compensatie. In 2015 het eerste jaar ruim € 14 miljoen, in 2016 € 9,4 miljoen en € 4,7 miljoen. Deze regeling verzacht de overgang naar de structurele situatie, waarin de wooneenheden van kazernes en gevangenissen niet meer in de maatstaf wooneenheden van de Algemene Uitkering opgenomen zijn.
De rapporten van het SCP en Cebeon over het Objectief Verdeelmodel Jeugdhulp zijn onlangs gepubliceerd. De decembercirculaire geeft de gemeenten geen inzicht in de onderliggende eenheden en de uitkomsten voor 2015 en volgende jaren. De geschiedenis van het wachten op cijfers door de gemeenten, die we kennen van het objectieve verdeelmodel 2015 Wmo, herhaalt zich.
 

BAG gemeenten tegemoet gekomen door minister Plasterk.

In het Algemeen Overleg van september over het groot onderhoud van het Gemeentefonds heeft minister Plasterk de BAG gemeenten toezeggingen gedaan. Er komt een extra overgangstraject voor de gemeenten met kazernes en gevangenissen. Ook wordt in de tweede tranche van het groot onderhoud extra aandacht besteed aan de problematiek rond de studentenflats en de intramurale instellingen. De uitwerking van het eerste punt wordt in de decembercirculaire 2014 duidelijk.
 

Standpunt van het kabinet over de herijking Gemeentefonds biedt geen nieuwe gezichtspunten.

Nu de brief van het kabinet over de herijking/groot onderhoud van het gemeentefonds uit is, blijkt er sinds de publicatie van de eerste uitkomsten weinig veranderd. De kritische kanttekeningen van Rfv en VNG hebben niet tot substantiële inhoudelijke aanpassingen geleid. De herverdeling van de randen van het land naar het centrum en het westen blijft een opvallende beweging. Ook de BAG gemeenten krijgen geen verdere tegemoetkoming. Geen vergoeding meer voor de bijzondere woongebouwen zoals gevangenissen en kazernes. Dit is extra wrang voor gemeenten die nu gesloten gevangenissen en kazernes heropenen om de toestroom van asielzoekers op te vangen. Enerzijds de helpende hand bieden, anderzijds gestraft worden door een korting op de Algemene Uitkering door een wijziging in de registratie van woonruimten. Ook het verdelen van de bijzondere wooneenheden (voornamelijk studentenflats) op basis van een niet uniforme registratie blijft ondanks de stevige kritiek in stand. De geactualiseerde cijfers voor 2015 zijn in de meicirculaire 2014 opgenomen.


  

Rapport onderzoek Vast Bedrag Gemeentefonds openbaar.

De minister van Binnenlandse Zaken heeft een onderzoek van Ape naar het vaste bedrag bij herindeling openbaar gemaakt. Het onderzoek levert geen nieuwe inzichten over de werkelijke betekenis van deze maatstaf bij herindeling. Het grootste probleem blijft het gevoel bij bestuurders, dat het niet klopt, dat bij herindeling van n gemeenten het vaste bedrag met n-1 afneemt. Zoals ik in het onderstaande onderzoek en artikel in Mejudice heb aangetoond, is er uit kostenoogpunt geen reden voor dit standpunt. De minister kondigt verder onderzoek aan, met name over de rol van samenwerkingsverbanden in relatie tot het vaste bedrag. Dit zal de situatie rond de herindeling niet echt raken. Om de huidige benadering, die een erg hoog " houden wat je hebt" karakter heeft - bij het Rijk het systeem verdedigen, bij gemeenten vooral de huidige geldstromen proberen zeker te stellen -  naar een wat toekomst gerichtere aanpak om te buigen, ben ik een onderzoek gestart. Hierin wordt binnen de huidige kaders van het gemeentefonds een lijn ontwikkeld om grotere herindelingen te kunnen ondersteunen/stimuleren. Er wordt hierbij ook een relatie gelegd met de bestuurlijke aspecten die bij grotere herindelingen aan de orde komen.

 

Koudwatervrees voor lagere Algemene Uitkering bij herindeling.

De discussie rond het verlies van het vaste bedrag in de Algemene Uitkering bij herindeling is gebaseerd op koudwatervrees, zo blijkt uit onderzoek door Ferry Knaack AdviesVV. Analyse van 20 herindelingsscans wijst uit dat het totale verlies aan inkomsten gemiddeld 2% is. Hiervan is 90% het gevolg van het n-1 x  verlies van het vaste bedrag. Dit verlies wordt echter meer dan gecompenseerd door lagere bestuurskosten blijkt uit onderzoek bij 38 gemeenten. Een verruiming van de tijdelijke maatstaf herindeling kan een goede stimulans zijn voor intensivering van de herindeling, zoals minister Plasterk voor ogen staat. Het onderzoek dat ik heb uitgevoerd is te vinden via de onderstaande link. 

 

Op basis van dit onderzoek is het volgende artikel verschenen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Deze website is het laatst bijgewerkt op 14 juli 2016drs. Ferry Knaack  |  0592  86 70 25  |  06 21 28 61 75


47920 bezoekers (64177 hits) sinds 9-3-2010