Home

Bureau voor advies en onderzoek op het gebied van financiën bij gemeenten, provincies, waterschappen en andere non-profit organisaties.
Het blijven uitdagende jaren op het gebied van de overheidsfinanciën. De middelen zijn altijd schaars en de verwachtingen van burgers hoog. Dan is een goede verdeling van de schaarse middelen essentieel voor het behoud van draagvlak.
De voortdurende overheveling van taken van het Rijk naar de mede-overheden gaat gepaard met een nieuwe, vaak lastige, verdeling van bestaande geldstromen. Dit vraagt om heldere en breed gedragen verdeelmodellen voor de geldstromen tussen overheden.
De komende tijd zal de focus liggen op het verbeteren van de verdeelmodellen op het terrein van de decentralisaties en de vernieuwing van de Financiële Verhoudingwet, inclusief het gemeentelijk belastinggebied.

  
Ferry Knaack AdviesVV (Verdeel Verstandig) is specialist in advies en onderzoek op het gebied van:

- de verdeling van middelen tussen het Rijk en mede-overheden, zoals het Gemeentefonds, Provinciefonds, het objectieve verdeelmodel Wmo en de drie decentralisaties

- financiële aspecten van gemeentelijke herindeling en grenscorrecties

- verrekeningen tussen overheden, bij gemeentelijke herindelingen, splitsen van gemeenten, grenscorrecties en gemeentelijke samenwerkingsvormen. ,
  
  

  

  

 

 


 

 

 

Actueel

Steun voor de gemeentelijke herindeling in Noordwest Friesland in de Eerste Kamer.
De instemming van de Eerste Kamer met het herindelingsontwerp betekent dat het proces nu gericht door kan gaan. De nieuwe gemeenten Leeuwarden, Sùdwest-Fryslân en Waadhoeke gaan de begrotingen 2018 opstellen. De datasets van de overgaande delen van Littenseradiel zijn beschikbaar en worden daar integraal in opgenomen. De verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraden zijn medio november. 


De deur blijft dicht voor volledige herijking subcluster VHROSV.
Bij de begrotingsbehandeling BZK op 30 november in de Tweede Kamer is door de VVD en de PvdA een motie ingediend om de laatste 1/3 van de herijking van het subcluster VHROSV  mee te nemen bij de verdere studie naar het gemeentefonds. Dus weer een studie naar iets dat in zeker 3 studies is vastgesteld:
gemeenten met een groot grondgebied maken meer kosten voor dit subcluster dan ze via het gemeentefonds vergoed krijgen.
Zo wordt dit dossier weer voor de bulldozer gegooid en houdt het front van de grootste gemeenten de coalitie in hun greep.
De motie van het CDA om de herijking direct volledig door te voeren heeft het bij de stemmingen niet gehaald, alle inzet van een grote groep gemeenten ten spijt.


Gemeenten richten zich tot de Tweede Kamer over laatste tranche herijking subcluster VHROSV.
In de aanloop naar de begrotingsbehandeling BZK eind november in de Tweede Kamer zijn er meerdere gemeenten en groepen gemeenten die de Kamer vragen niet in te stemmen het besluit van de minister van 8 juli 2016. Zij pleiten voor onverkorte uitvoering van de herijking zoals ook in de motie van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten, die op het laatste VNG congres is aangenomen, gevraagd wordt.Minister ontziet grote steden bij besluit over subcluster VHROSV.
Het besluit over het laatste onderdeel van het groot onderhoud gemeentefonds, het subcluster VHROSV nadat er een verdiepingsonderzoek is uitgevoerd, is in een brief van 8 juli 2016 door de minister van BZK bekend gemaakt. Ondanks de uitkomsten van het verdiepingsonderzoek en het advies van de Rfv heeft de minister de wijziging van het subcluster niet doorgevoerd zoals voorgesteld. Na de 33% in 2016 wordt ook in 2017 maar een derde van de voorgestelde wijziging doorgevoerd.
In zijn motivering wijst de minister naast een aantal technische discussie punten, nadrukkelijk op de stemverhouding op het VNG congres bij een motie over dit subcluster (een heel verdeelde gemeentewereld) en de komende herziening van de gemeentelijke financiële verhoudingen.
Zo raken we wel steeds verder verwijderd van een objectieve kostengeoriënteerde verdeling van € 15 miljard gemeentefondsminddelen.  

 

AEF onderzoek cluster VHROSV van het gemeentefonds bevestigt eerdere conclusies.

Het verdiepingsonderzoek van AEF naar de uitkomsten van het Cebeon rapportage groot onderhoud cluster VHROSV Gemeentefonds bevestigt de toen getrokken conclusies. De herverdeeleffecten  van grotere verstedelijkte gemeenten naar kleinere uitgestrekte gemeenten. De adviesaanvraag van minister Plasterk aan de VNG en Rfv geeft aan dat het ministerie de aanbevelingen van AEF niet voluit onderschrijft en overneemt. Ferry Knaack  AdviesVV Blijft bij die dossier als adviseur betrokken.


Gemeentelijke herindeling Noordwest Friesland.

Op 12 en 16 november 2015 hebben de gemeenteraden van Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Súdwest-Fryslân, Littenseradiel, het Bildt, Franekeradeel en Menameradiel ingestemd met het besluit tot herindeling. Dit zal leiden tot 3 nieuwe gemeenten en de splitsing van de gemeente Littenseradiel over de gemeenten Súdwest-Fryslân circa 51%, Leeuwarden circa 32%, en de nieuw te vormen gemeente Westergo circa 17%. Ferry Knaack AdviesVV leidt de Werkgroep Financiën voor deze splitsing van Littenseradiel.
Het kabinet heeft met deze plannen ingestemd en het wetsontwerp naar de Tweede Kamer gezonden.

 

 
Publicaties en onderzoeken gemeentefonds en herindeling

Rapport onderzoek Vast Bedrag Gemeentefonds openbaar.

De minister van Binnenlandse Zaken heeft een onderzoek van Ape naar het vaste bedrag bij herindeling openbaar gemaakt. Het onderzoek levert geen nieuwe inzichten over de werkelijke betekenis van deze maatstaf bij herindeling. Het grootste probleem blijft het gevoel bij bestuurders, dat het niet klopt, dat bij herindeling van n gemeenten het vaste bedrag met n-1 afneemt. Zoals ik in het onderstaande onderzoek en artikel in Mejudice heb aangetoond, is er uit kostenoogpunt geen reden voor dit standpunt. De minister kondigt verder onderzoek aan, met name over de rol van samenwerkingsverbanden in relatie tot het vaste bedrag. Dit zal de situatie rond de herindeling niet echt raken. Om de huidige benadering, die een erg hoog " houden wat je hebt" karakter heeft - bij het Rijk het systeem verdedigen, bij gemeenten vooral de huidige geldstromen proberen zeker te stellen -  naar een wat toekomst gerichtere aanpak om te buigen, ben ik een onderzoek gestart. Hierin wordt binnen de huidige kaders van het gemeentefonds een lijn ontwikkeld om grotere herindelingen te kunnen ondersteunen/stimuleren. Er wordt hierbij ook een relatie gelegd met de bestuurlijke aspecten die bij grotere herindelingen aan de orde komen.

 

Koudwatervrees voor lagere Algemene Uitkering bij herindeling.

De discussie rond het verlies van het vaste bedrag in de Algemene Uitkering bij herindeling is gebaseerd op koudwatervrees, zo blijkt uit onderzoek door Ferry Knaack AdviesVV. Analyse van 20 herindelingsscans wijst uit dat het totale verlies aan inkomsten gemiddeld 2% is. Hiervan is 90% het gevolg van het n-1 x  verlies van het vaste bedrag. Dit verlies wordt echter meer dan gecompenseerd door lagere bestuurskosten blijkt uit onderzoek bij 38 gemeenten. Een verruiming van de tijdelijke maatstaf herindeling kan een goede stimulans zijn voor intensivering van de herindeling, zoals minister Plasterk voor ogen staat. Het onderzoek dat ik heb uitgevoerd is te vinden via de onderstaande link. 

 

Op basis van dit onderzoek is het volgende artikel verschenen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Deze website is het laatst bijgewerkt op 13 maart 2017drs. Ferry Knaack  |  0592  86 70 25  |  06 21 28 61 75


50004 bezoekers (67781 hits) sinds 9-3-2010